Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třetí neděle po zjevení Páně - nejen o volbě prezidenta! (rozklikni!)

27. 1. 2013

 

I.čtení: Mt 5,1-12 - Blahoslavenství

II.čtení: Matouš 7,13-20 

Výrok o dvou cestách

Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Výrok o stromu a ovoci

  Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci.

 

Do dnešního dne nám zaznívá Ježíšův výrok o dvou cestách a výrok o stromu a ovoci. V Matoušově evangeliu patří tato část k jediné delší Ježíšově řeči, které se říká Kázání na hoře – jsou to pohromadě zaznamenána Ježíšova slova, která pronesl na hoře (na kopci) když byl kolem něj veliký zástup – má se za to, že to byla hora kde dnes stojí chrám Blahoslavenství v blízkosti Genezaretského jezera. Tedy jen jedno jediné Ježíšovo kázání je v evangeliu!

Celá Ježíšova řeč je jakýmsi vysvětlením, manuálem k tomu, jak chápat Boží Zákon, především Desatero – jak mu rozumět, jak jej aplikovat ve svém životě víry. Vše začíná blahoslavenstvím – blaze tobě člověče, kdo jsi pokorného ducha (chudý duchem), neboť tobě patří království nebeské. A potom už Ježíš mluví dál a dál.... Dokážu si živě představit jak tam ten zástup stojí s otevřenou pusou a poslouchá, jak jim Ježíš převrací celý jejich Zákon naruby. Všechnu tu samolibost, zaběhnutost dodržování Zákona a předpisů. Ruší dosavadní představy, když mluví o zabití, o cizoložství, o rozluce, o přísaze, o odplatě, o lásce k nepřátelům, jak prokazovat dobrodiní, jak se modlit a uvádí i příklad modlitby – modlitbu Páně (kterou všichni dobře známe). Jak mluví o zabezpečení života, o posuzování druhých, o vyslyšení proseb – no zkrátka už ty titulky jsou jak z nějakých novin na titulní straně. Kdo by si to nepřečetl – stačí nalistovat Matoušovo evangelium, 5-7 kapitolu – jako nedělní odpolední čtení u kávy směle doporučuji, není to dlouhé.

Celé toto Ježíšovo povídání vrcholí tím, co jsme slyšeli v úvodu – výrokem o dvou cestách a výrokem o stromu a ovoci a tím, kdo je pravý učedník. A závěr této rozsáhlé Ježíšovi řeči ústí v podobenství, kde si může každý porovnat svůj život mezi dvěma staviteli. Protože velmi záleží kdo na čem staví. Zkrátka jaký kdo má základ. Na tom základu totiž hodně záleží. Když má někdo pevný základ, nenechá se zviklat kdo ví jakým vánkem, který kolem zavane a ustojí kde jakou bouři.

Celý minulý týden jsme prožívali mediální masáž k přímé volbě prezidenta. Kdo nebyl pevně rozhodnut, byl všemožně manipulován, aby se rozhodl dát svůj hlas jednomu či druhému kandidátovi. Lidé, kteří jsou nám blízcí i mediálně známí, dávali při tajné volbě dlouho dopředu znát, kdo je jejich favorit a proč si za ním stojí. Prý se společnost rozdělila na dvě skupiny. Je tu ovšem ještě třetí skupina, které je to úplně jedno, která se voleb neúčastnila a nijak to neprožívala. Někteří tedy včera prožili jisté zklamání a trochu znechucení a jiní se radovali, zapíjeli, oslavovali a do nedělního rána se probouzejí s kocovinou, jiní s nedůvěrou a obavami.

V minulém týdnu jsme také slyšeli mnoho výroků, některé se ukázaly už jako falešné a nepravdivé během kampaně a některé teprve budou spatřovat světlo světa tak, že se budou v nějaké formě naplňovat – to ovšem ukáže čas. K tomu bych jen dodala to pravé Ježíšovo slovo, které se dá aplikovat i do této situace – a tak je poznáte po ovoci. Nechme tedy případné emoce stranou a počkejme si na další ovoce. Nechme stranou i to, kdo na čí straně stál, protože to už je teď tak trochu jedno. Bylo rozhodnuto.

Zajímavé na tom vše je, že jsme slyšeli mnoho řečí, mnoho výroků a byli jsme ochotni se za ně postavit. Postavit se za to toho, kdo to pronášel – já sama jsem na sobě pozorovala, jak mě to přitahuje, jak rozděluji svoje případné sympatie a antipatie různým osobnostem (ač jsem si tento vliv později zakázala) – ale, co teď s tím? - Mám tu jisté řešení. Povznést se nad to a vložit to do rukou, které jsou mnohem mocnější než ty naše.

Protože nad tím vším stojí Kristus a jeho výroky prověřené časem dvou tisíc let. Jsou to slova k člověku, který touží být učedníkem, kristovcem, zkrátka křesťanem. Který, touží změnit svůj život i okolí, ale nějak pořádně neví jak na to. Plácá se v tom všem, v rodině, ve vztazích, kariéře, někdy už i v nemocech a stáří a pořád nějak není ve svém životě spokojen a naplněn a navíc ho to všechno štve (i ta politika). Neví, co vlastně má od života očekávat, proč tu je a jak dlouho tu ještě bude a už vůbec neví, co bude když už tady potom nebude. Životní úspěchy střídá strach, nejistota a někdy i skličující samota.

Ježíš jako jediný kandidát vstupuje i do tvého života s řešením, jak svůj život nepromarnit, neprohrát – dáš mu svůj hlas, jako jsi ho dával při volbě prezidenta?

Postavíš se za něj veřejně? Přiznáš se k jeho volebnímu programu? Uvěříš mu? A budeš se podle něj řídit? Tentokrát je to člověče jenom na tobě!

Ten předvolební program se týká celého tvého života, tady je asi to nejdůležitější:

 

- Vaše slovo buď `ano, ano - ne, ne´; co je nad to, je ze zlého.

- Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. 

- Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv;

- Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. 

- Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

- Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?

- Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.

- Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon, i Proroci.

 

Kdo ve svém srdci a životě volí víru v Krista, už se rozhodl mezi dvěma cestami – jednoznačně dává přednost úzké cestě s těsnou branou. Zvolil tedy pro svůj život výše zmíněná jasná pravidla, kterými se hodlá řídit. A jak člověk pozná že nesešel z této cesty? Co když se mu do cesty připletla jiná životní pravidla a moudra někoho jiného, jiné autority, a tím se mu cesta značně rozšířila? Po ovoci poznáte je, říká Ježíš. Po ovoci poznává Ježíš i nás!

Ještě k volbě prezidenta: Minulý týden ukazovali jak probíhalo uvedení do funkce amerického prezidenta Baracka Obami. Asi nás nepřekvapí, že tam se za svého prezidenta veřejně modlili a do jeho funkce mu vyprošovali požehnání a Boží vedení. Dokonce sám prezident se modlil. To se u nás veřejně asi nestane, přesto by tato pokora před Boží mocí nezaškodila.

Ještě k volbě Ježíše: Ježíš měl jednoho jediného rádce – Boha Otce. Měl svůj tým dvanácti, ale ti se zalekli jeho lidské smrti, zdrhli a schovali se – až po vzkříšení a Ježíšově zjevení se postavili na nohy a začali s agitací. Tato volební kampaň měla obrovský misijní charakter - trvá dodnes! Troufám si říct, že patřím také do Ježíšova týmu učedníků. Už dávno jsem mu dala svůj hlas, protože jsem chtěla něco se svým životem udělat, něco změnit, dát mu smysl. - Můj kandidát není sice žádný prezident, můj kandidát je totiž absolutní vítěz, a to jak nad životem, tak i nad smrtí. Nebojte se mu uvěřit!